algemene voorwaarden

​​​​​​​Algemene voorwaarden Forum Groningen voor gebruik ruimtes

1 Algemeen

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Stichting Groninger Forum, die naar buiten treedt als onder de naam Forum Groningen, ingeschreven bij de kamer van koophandel onder nummer 01123587 en gebruiker, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen is afgeweken.

1.2 De toepasselijkheid van eventuele algemene voorwaarden van de gebruiker wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

1.3 Indien één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden op enig moment door de rechter geheel of gedeeltelijk worden vernietigd of nietig worden verklaard, dan laat dit de werking van de overige bepalingen onverlet.

1.4 Forum Groningen mag nieuwsbrieven verzenden naar de gebruiker. De gebruiker kan zich altijd afmelden voor de nieuwsbrief via de knop in de nieuwsbrief.

 

2 Optie

2.1 Potentiele gebruikers kunnen maximaal één maand lang een optie nemen op het gebruik van één of meerdere ruimtes of locaties. Indien zich vóór het verstrijken van de optietermijn een andere gegadigde voor de betreffende datum, tijd en locatie meldt, zal aan de eerste optienemer worden gevraagd de optie, indien gewenst, binnen drie werkdagen in een reservering om te zetten, bij gebreke waarvan Forum Groningen gerechtigd is de optie op te heffen.

2.2 Een optie kan tot uiterlijk twee weken voor de beoogde gebruiksdatum in een reservering worden omgezet. Indien een optienemer niet tijdig aan Forum Groningen meedeelt de optie in een reservering om te willen zetten, heeft Forum Groningen geen enkele verplichting meer de geopteerde datum of data voor de optienemer te reserveren.

 

3 Reservering

3.1 Alle door Forum Groningen gedane aanbiedingen zijn vrijblijvend, dat wil zeggen onder het uitdrukkelijke voorbehoud dat er pas sprake is van een verplichting aan de zijde van Forum Groningen op het moment dat een door de gebruiker getekende overeenkomst in het bezit is van Forum Groningen en de eventuele aanbetaling door Forum Groningen is ontvangen.

3.2 Indien Forum Groningen de door de potentiele gebruiker getekende overeenkomst nog niet heeft ontvangen en Forum Groningen de te gebruiken ruimte aan een derde kan verhuren, dan zal Forum Groningen de potentiele gebruiker daar direct van in kennis stellen, en dient de potentiele gebruiker binnen drie werkdagen aan te geven of hij al dan niet van de aanbieding van Forum Groningen gebruik wenst te maken.

3.3. Forum Groningen is gerechtigd gebruiker een andere ruimte aan te bieden dan volgens de reserverings/gebruiksovereenkomst zou dienen te geschieden, behalve als dat evident onbillijk is voor gebruiker. Indien de aangeboden ruimte goedkoper is dan de gereserveerde ruimte, heeft gebruiker recht op het bedrag van de besparing.

3.4 Alle gegevens omtrent het gebruik (doel, aantal personen, horeca etc.) dienen minimaal vijf werkdagen voor de aanvang van gebruik door gebruiker aan Forum Groningen ter beschikking te worden gesteld, bij gebreke waarvan Forum Groningen zich het recht voorbehoud de reservering te annuleren.

 

4 Annulering (zie Art. 12 voor annuleringen omtrent het COVID-19)

4.1 Zodra de reservering definitief is en deze door Forum Groningen is bevestigd, geldt tot 14 dagen voor aanvang van het gebruik dat bij annulering van de reserveringsovereenkomst de gebruiker is gehouden om 25% van het factuurbedrag te voldoen.

4.2 In geval van annulering van de reserveringsovereenkomst binnen 14 tot 3 dagen voor aanvang van het gebruik is gebruiker gehouden om 50% van het factuurbedrag te voldoen.

4.3 In geval van annulering van de reserveringsovereenkomst binnen 3 dagen voor aanvang van het gebruik is gebruiker gehouden om de volledige factuur te voldoen.

4.4 Annulering kan alleen schriftelijk en/of per e-mail geschieden en geldt pas als deze is bevestigd door Forum Groningen.

 

5 Betaling

5.1 Tenzij anders vermeld zijn de prijzen exclusief B.T.W.

5.2 Betaling dient te geschieden in de valuta waarin is gefactureerd.

5.3 Facturen dienen binnen veertien dagen na factuurdatum door gebruiker te zijn voldaan, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.

5.4 Indien gebruiker in gebreke blijft met tijdige betaling van een factuur, dan is hij

onmiddellijk en zonder ingebrekestelling in verzuim. De gebruiker is alsdan eveneens de wettelijke rente verschuldigd aan Forum Groningen.

5.5 Gebruiker is nimmer gerechtigd tot verrekening van het door hem aan Forum Groningen verschuldigde.

5.6 Bezwaren tegen de hoogte van een factuur dienen binnen 8 dagen na factuurdatum te worden ingediend bij Forum Groningen en schorten de betalingsverplichting niet op.

5.7 Alle met de incasso van gefactureerde bedragen gemoeid gaande (buiten)gerechtelijke kosten en executiekosten komen voor rekening van de gebruiker. De buitengerechtelijke kosten bedragen 15% van de hoofdsom met een minimum van € 40,00, tenzij de wet anders bepaalt.

 

6 Diensten en overige

6.1 Voor alle cateringvoorzieningen geldt dat gebruiker verplicht is gebruik te maken van de cateringvoorzieningen van de cateraar die door Forum Groningen daartoe is aangewezen.

 

7 Gebruik van het gehuurde

7.1 Het is gebruiker niet toegestaan de ruimte voor een andere dan in de reserveringsovereenkomst/gebruiksovereenkomst aangegeven activiteit te gebruiken, aan derden te verhuren of in gebruik te geven.

7.2 Gebruiker zal zich gedragen naar de bepalingen van de wet, met name is gebruiker verplicht zich te houden aan de geldende voorschriften betreffende veiligheid en de openbare orde.

7.3 Gebruiker dient de ruimte in ordelijke staat achter te laten en op het overeengekomen tijdstip te ontruimen. Forum Groningen heeft geen mogelijkheden voor opslag en de gebruiker dient daarom na afloop al het meegebrachte materiaal mee te nemen.

7.4 Gebruiker mag geen onrechtmatig, bedreigend, lasterlijk, racistisch en/of pornografisch materiaal vertonen. Mocht gebruiker wel dergelijk materiaal vertonen, dan behoudt Forum Groningen zich het recht voor om de voorstelling te allen tijde te stoppen.

7.5 In de in gebruik afgestane ruimtes mag niets worden aangeplakt of op welke wijze dan ook worden bevestigd, zonder voorafgaande toestemming van Forum Groningen. Schade, welke door of vanwege gebruiker aan het gebouw, de inventaris, enzovoort wordt toegebracht of door gebruik is ontstaan, zal door Forum Groningen op kosten van gebruiker worden hersteld.

 

8 Ontbinding van de overeenkomst

8.1 Indien gebruiker op enigerlei wijze wanprestatie pleegt, zal hij daarvoor reeds in gebreke zijn zonder dat enige ingebrekestelling vereist is. Onverminderd het bepaalde in het Burgerlijk Wetboek zal Forum Groningen in geval van wanprestatie het recht hebben de overeenkomst geheel of ten dele zonder rechtelijke tussenkomst als ontbonden te verklaren.

8.2 Forum Groningen heeft voorts het recht de overeenkomst te ontbinden indien:

a) gebruiker een of meer verplichtingen niet volledig of niet tijdig nakomt;

b) gebruiker de vrije beschikking over zijn vermogen of inkomsten geheel of gedeeltelijke verliest;

c) een tot faillietverklaring van gebruiker strekkend verzoek is ingediend of de

gebruiker failliet is verklaard;

d) een WSNP aanvraag voor de gebruiker is ingediend of gebruiker tot de WSNP

is toegelaten;

e) gebruiker zijn bedrijf verkoopt;

f) gebruiker komt te overlijden, onder curatele wordt gesteld of wordt ontbonden;

g) er sprake is van wangebruik door gebruiker (of anderen die bij gebruiker

horen) van de in gebruik afgestane ruimte(s);

h) er overlast wordt veroorzaakt door gebruiker (of anderen die bij gebruiker horen) aan andere gebruiker(s);

i) is gebleken van ondeskundigheid van bij de beroepsuitoefening van de door gebruiker aangeboden activiteiten;

j) er sprake is van ernstige verdenking van mogelijke verstoring van de openbare orde;

8.3 Forum Groningen is voorts bevoegd de overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of indien er zich anderszins omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet van Forum Groningen kan worden gevergd.

8.4 Indien Forum Groningen overgaat tot ontbinding van de overeenkomst, is zij generlei wijze gehouden tot vergoeding van de schade dan wel kosten daardoor op enigerlei wijze ontstaan.

8.5 Indien Forum Groningen overgaat tot ontbinding van de overeenkomst zijn de vorderingen van Forum Groningen op gebruiker onmiddellijk opeisbaar.

8.6 Indien de ontbinding van de overeenkomst aan gebruiker toerekenbaar is, is gebruiker verplicht de door de ontbinding ontstane directe en indirecte schade en kosten aan Forum Groningen te vergoeden.

 

9 Overmacht

9.1 Forum Groningen is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens gebruiker indien zij daartoe gehinderd wordt door overmacht. Onder overmacht wordt verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop Forum Groningen geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Forum Groningen niet in staat is haar verplichtingen blijvend of tijdelijk na te komen.

9.2 Onder overmacht wordt onder meer begrepen overheidsbepalingen, onlusten, stakingen, alsmede storingen in de aanvoer van door derden te leveren goederen, evenals water- en energieleveringen, uitval van installaties alsmede brand of ongevallen.

9.3 Forum Groningen is in geval van overmacht gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan gebruiker.

9.4 Indien Forum Groningen haar verplichtingen uit de overeenkomst ten tijde van het intreden van overmacht reeds gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen en aan het nagekomen gedeelte respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomen, is Forum Groningen gerechtigd hiervoor separaat te factureren.

9.5 Indien Forum Groningen aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.

 

10 Aansprakelijkheid

10.1. Indien Forum Groningen aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.

10.2. Forum Groningen is niet aansprakelijk voor enige schade die op welke wijze dan ook tijdens het verblijf in het gebouw voor de gebruiker (en/of de degene die bij hem horen) en/of zijn eigendommen is ontstaan, noch is Forum Groningen aansprakelijk voor verlies of diefstal van kledingstukken of andere eigendommen van gebruiker (en/of degene die bij hem horen) tijdens zijn verblijf in het gebouw.

10.3. Forum Groningen is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, ontstaan doordat Forum Groningen is uitgegaan van door of namens gebruiker verstrekte onjuiste dan wel onvolledige gegevens.

10.4. Indien Forum Groningen aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van Forum Groningen beperkt tot maximaal het factuurbedrag, althans tot dat gedeelte van de factuur waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.

10.5. De aansprakelijkheid van Forum Groningen is in ieder geval steeds beperkt tot het bedrag der uitkering van haar verzekeraar in voorkomend geval.

10.6. Forum Groningen is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade.

10.7. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden, de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Forum Groningen aan de overeenkomst te laten beantwoorden voor zover deze aan Forum Groningen toegerekend kunnen worden en redelijke kosten gemaakt ter voorkoming of beperking van schade indien gebruiker aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden.

10.8. Forum Groningen is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.

10.9. De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Forum Groningen of haar leidinggevenden en ondergeschikten.

 

11. Toepasselijk recht en geschillen

11.1. De overeenkomst tussen Forum Groningen en de gebruiker is nadrukkelijk een gebruiksovereenkomst waarin een tijdelijk gebruik van ruimten van Forum Groningen is vastgelegd.

11.2. Op alle overeenkomst tussen Forum Groningen en gebruiker is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

11.3. Onverminderd het recht van Forum Groningen om een geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter, zullen geschillen tussen partijen in eerste instantie worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in de vestigingsplaats van Forum Groningen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft.

 

12. Annuleringen m.b.t. het COVID-19

12.1. Wanneer er door de regering maatregelen zijn getroffen (kortom, wanneer het COVID-19 virus nog onder ons is) kan de organisatie vijf weken voorafgaand aan het evenement kostenloos annuleren.

12.2. Wanneer de maatregelen omtrent het COVID-19 worden aangeschrerpt waadoor het evenement niet door kan gaan of een ander karakter krijgt, dan heeft de gebruiker het recht om kosteloos te annuleren. Gemaakte productiekosten of gemaakte kosten bij derden worden wel in rekening gebracht.

12.3. Wanneer de maatregelen omtrent het COVID-19 worden aangepast die geen invloed hebben op het evenement of er is een andere belemmering door het COVID-19 die niet ten aanrekening komt door het Forum Groningen, dan zijn de annuleringskosten van toepassing zoals omschreven in Art 4. Annulering.